GDPR

Ochrana osobních údajů

Kdo údaje sbírá

*
DeepSquare s.r.o.
*
IČ: 19184972
*
DIČ: CZ19184972
*
Sídlo: Mírová 204/19, 747 28 Štěpánkovice
*

Jaké údaje sbíráme

Aplikace pro své fungování vyžaduje pouze přihlašovací údaje (E-mail, heslo).
1
Přihlášení do aplikace
1
Přihlašovací E-mail (obchodní E-mail).
Důvod: Přihlášení do aplikace. Zásílání obchodních zpráv, týkajích se využívání aplikace.
1
Objednávka
1
Přihlašovací E-mail (obchodní E-mail).
2
Fakturační adresa
3
Název firmy
4
5
DIČ
Důvod: abychom mohli na základě plnění smlouvy a zákonné povinnosti správně vyřídit vaši poptávku / objednávku a mohli řádně vystavit a archivovat daňové doklady.

Jak dlouho údaje uchováváme

1
Vaše údaje uchováváme pro dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smluvních vztahů a z příslušných právních předpisů nebo dokud si nezrušíte účet.
2
Po zrušení účtu jsou všechna data spojena s tímto účtem smazána. Účet si můžete zrušit po zažádání na support@layers.cz.

Vaše práva

1
Můžete se dotázat, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
2
Můžete požádat o opravu nebo výmaz vašich údajů.
3
Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, tak nás prosím kontaktujte na e-mailu support@layers.cz.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je DeepSquare s.r.o., se sídlem Mírová 204/19, 74728 Štěpánkovice, IČ: 19184972, DIČ: CZ19184972 (dále jen „Správce“), kontaktní adresa: Mírová 204/19, 74728 Štěpánkovice, e-mail: support@layers.cz.

Zpracování je prováděno správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Přihlašovací E-mail je nutný zpracovat za účelem:

 • Poskytování internetového přístupu k systému (správa uživatelského profilu, vytváření formulářů atd.).
 • Zasílání marketingových a obchodních sdělení a informací systému.
 • Identifikace subjektu v systému.
 • Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a správcem, nejdéle však po dobu deseti let od posledního kontaktování vlastníkem osobních údajů.

Text souhlasu

Ve smyslu ust. §5 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jedná se o tyto údaje a jejich účel využití:

 • Přihlašovací E-mail (používá se pro přihlášení do účtu uživatele na webové stránce správce; dále pro zasílání obchodních sdělení, zasílání informací systémem, povinný základní údaj nutný pro zajištění komunikace).
 • Souhlas bude proveden podpisem tohoto souhlasu v elektronické podobě zaškrtnutím políčka při registraci.

Neposkytnutí údajů může znamenat, že se nebudete moci přihlásit nebo registrovat do systému. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena.

Poučení

S výše uvedeným zpracováním udělujte svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, DeepSquare s.r.o., korespondenční adresa: Mírová 204/19, 74728 Štěpánkovice, support@layers.cz.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte dále právo:

 • Požadovat po nás na vaši žádost informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, nebo potvrzení, že vaše údaje byly vymazány. Správce má právo na úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Svůj souhlas se zpracováním odvolat a požadovat po nás výmaz těch osobních údajů, na který se nevztahuje jiný právní důvod zpracování osobních údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Opavě dne 1.4.2023

DeepSquare s.r.o.
Ing. David Hříbek, jednatel

Update cookies preferences